RODO POPC

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i danych transmisyjnych.

Szanowna Pani/ Szanowny Panie,

z dniem 25 maja 2018r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanej jako RODO). Zgodnie z art. 13 i 14 RODO postanowiliśmy w przystępny sposób poinformować o przysługujących Pani/Panu uprawnieniach wynikających z ww. Rozporządzenia, jak również wskazać kilka przydatnych wiadomości

1. Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jest SferaNET S.A. z siedzibą w Bielsku—Białej (43-300) ul. Krakowska 343A, adres do korespondencji: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Krakowska 343A („Administrator”).

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Od dnia 25.05.2018 r. istnieje możliwość skontaktowania w sprawie ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: iodo@sferanet.pl

3. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

Podstawą prawną naszych działań jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO, a przetwarzanie danych osobowych następuje w celu:
a) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy), tj. w celu zapewnienia wzajemnej komunikacji, wykonania świadczenia;
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze związanym z realizacją projektów telekomunikacyjnych na podstawie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2062 z późn. zm.), tj. umieszczania urządzeń telekomunikacyjnych na nieruchomościach wraz z ujawnianiem tych stanów w odpowiednich rejestrach, co może wiązać się z koniecznością przekazania danych odpowiednim podmiotom;

4. Jak długo będziemy przetrzymywać twoje dane?

Dane osobowe przetwarzane w powyższych celach będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,
b) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

5. Przekazywanie danych do Państwa trzeciego.

Ponieważ korzystamy z usług Google, Pani/Pana dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innych krajów poza Unią Europejską, w których zlokalizowane są serwery tej firmy, w zakresie ich przechowywania na tych serwerach. Firma Google gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez Rozporządzenie poprzez fakt przystąpienia do programu Privacy Shield i uzyskanie certyfikatów dotyczących ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych.

6. Jakie prawa ma osoba której dane przechowujemy?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
6) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
7) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt 1)-5) i pkt 7) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (adres podany na wstępie) lub poprzez kontakt z Administratora (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”). Skorzystanie z uprawnienia przewidzianego w pkt 3 i 4 nie musi skutkować usunięciem lub ograniczeniem przetwarzania danych osobowych, jeżeli przepisy Rozporządzenia zezwalają na dalsze przetwarzanie tych danych.

7. Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora).

Partnerzy handlowi (np. agenci, call-center), przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych, urządzeń teleinformatycznych i serwisów internetowych).

8. Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych w świetle ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych jest obowiązkowe z uwagi na konieczność zawarcia prawnie wiążącej umowy regulującej obowiązki stron w zakresie dostępu do nieruchomości w celu umieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych.

9. Automatyzacja przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzji o zautomatyzowanym profilowaniu.

Obecnie obserwujemy brak naszych usług na terenie Kalnej, Buczkowic, Łodygowic oraz Godziszki. Nasi technicy są w trakcie usuwania problemu. Dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość.

X