Pomoc

Najczęściej zadawane pytania na temat naszych usług.

1. Jak czytać fakturę?

1 – Dane SferaNET S.A.
2 – Indywidualny numer konta na który należy wpłacić opłatę abonamentową.
3 – Dane abonenta.
4 – Numer faktury oraz data wystawienia.
5 – Wykaz usług abonenta wraz z ceną.
6 – Łączna kwota faktury na jaką została wystawiona.
7 – Saldo abonenta przed wystawieniem faktury. Jeżeli kwota jest dodatnia to na koncie jest niedopłata, jeżeli ujemna to nadpłata.
8 – Łączna kwota do zapłaty uwzględniająca wysokość faktury oraz salda.

2. Kiedy są wystawiane faktury i jaki jest termin płatności?
Faktury wystawiane są pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca. Termin płatności to 14 dni liczone od daty wystawienia faktury.
3. Czemu pierwsza faktura jest na inną kwotę niż w umowie?
Na pierwszej fakturze po uruchomieniu usługi znajdziejsz następujące opłaty:
– jednorazowa opłata instalacyjna zgodna z umową;
– abonament za usługi od dnia uruchomienia usługi do końca miesiąca w którym zostałą wystawiona faktura.
Kolejne faktury przy terminowej płatności będą zgodne z opłatą abonamentową widoczną na umowie.
4. Jak dokonać cesji?
Abonent może dokonać cesji w każdym momencie trwania umowy. W tym celu należy uzupełnić dokument cesji. Po weryfikacji dokumentu SferaNET przepisze usługę na nowego abonenta.
Prosze pamiętać, że po cesji numer konta bankowego ulegnie zmianie.
Opłata za cesję wynosi 39 zł brutto i widoczna będzie na pierwszej fakturze po dokonaniu cesji.
5. Abonent na którego była podpisana umowa zmarł. Co w takim przypadku?
W przypadku śmierci abonenta na którego była podpisana umowa, umowa zostanie zakończona po przedstawieniu aktu zgodnu.
W przypadku chęci korzystania z usług konieczne będzie podpisanie nowej umowy.
6. Jak wypowiedzieć umowę?
Każdą umowę można wypowiedzieć w dogodny dla abonenta sposób:

✔ w tradycyjnej formie papierowej,
✔ telefonicznie dzwoniąc na numer 33 498 44 55,
✔ mailowo pisząc wiadomość na adres biuro@sferanet.pl
✔ za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie kontakt.
Umowa zakończy się po 30 dniach od momentu skutecznego dostarczenia wypowiedzenia do SferaNET.

Proszę jednak pamiętać, że jeżeli zakończenie umowy nastąpi w czasie trwania okresu zobowiązania może zostać naliczona opłata za wcześniejsze zerwanie umowy.

7. Jak złożyć reklamację?
Reklamację można złożyć w dogodny dla abonenta sposób:

✔ w tradycyjnej formie papierowej,
✔ telefonicznie dzwoniąc na numer 33 498 44 55,
✔ mailowo pisząc wiadomość na adres biuro@sferanet.pl
✔ za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie kontakt.
Do 30 dni od złożenia reklamacji zostanie ona rozpatrzona. W przypadku braku odpowiedzi reklamacja zostaje uznana.

W celu szybszego rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie szczegółowych informacji związanych z reklamowaną sytuacją oraz o podanie swoich roszczeń.

8. Jak przenieść numer stacjonarny do SferaNET?
W przypadku chęci przeniesienia numeru stacjonarnego do SferaNET koniecznie jest wypełnienie odpowiedniego formularza znajdującego się w dokumentach.

Po dostarczeniu oryginału dokumentu złożymy w Państwa imieniu wniosek do obecnego operatora z żądaniem przeniesienia numeru.

Istotne informacje:

✔ przeniesienie numeru jest bezpłatne;
✔ to abonent wskazuje datę przeniesienia numeru;
✔ prosimy o wcześniejszy kontakt z obecnym operatorem w celu ustalenia daty możliwego przeniesienia numeru, aby uniknąć dodatkowych opłat u obecnego operatora.

Dokument przeniesienia numeru

9. Czy SferaNET sprzedaje routery?

SferaNET oferuje sprzedaż routerów dla swoich abonentów.

Nasz zespół pozwoli dobrać odpowiednie rozwiązanie idealnie spełniające Państwa oczekiwania.

Decydując się na rozwiązania oferowane przez SferaNET zyskują Państwo:

✔ wybrany sprzęt – staje się on Państwa własnością
✔ bezpłatna pierwsza konfiguracja według potrzeb klienta
✔ w przypadku uszkodzenia sprzętu to SferaNET serwisuje urządzenie, nie muszą Państwo kontaktować się z producentem

10. Co w przypadku nieprzedłużenia umowy?
Jeżeli nie przedłużą Państwo umowy, przejdzie ona na czas nieokreślony. Nie zmieni się wysokość abonamentu ani parametry usługi.
11. Jaka prędkość jest gwarantowana?
Zgodnie z regulaminem prędkość oferowanej usługi nie powinna spaść poniżej 80% wartości z umowy. Proszę pamiętać, że mierzona prędkość powinna być na łączu przewodowym (nie po WiFi). Prędkość Internetu po WiFi zależy od zbyt wielu czynników w związku z czym SferaNET nie gwarantuje żadnej wartości w takiej sytuacji.
12. Jaki jest czas usunięcia awarii/usterki?
Usunięcie powstałej Usterki bądź Awarii powinno nastąpić w możliwie najkrótszym terminie (48 godzin) i według kolejności zgłoszenia, przy czym nie powinno trwać to dłużej niż 14 dni roboczych od dnia powiadomienia o Usterce lub Awarii, chyba że z obiektywnych przyczyn technicznych nie jest to możliwe w tym czasie, o czym Abonent zostanie niezwłocznie powiadomiony wraz ze wskazaniem przewidywanego czasu ich usunięcia.
13. Jak przygotować kopię dowodu osobistego, aby była bezpieczna?

Jeśli przekazujesz nam kopię dowodu osobistego (zdjęcie, ksero, skan) mailem możesz zasłonić część danych.

Tylko poniższe dane muszą być widoczne:

✔ Imię/Imiona
✔ Nazwisko
✔ Numer PESEL
✔ Nazwa, seria i numer dokumentu
✔ Data ważności dokumentu
✔ Dolna część po drugiej stronie dokumentu (tzw. strefa MRZ)

Pozostałe dane zakryj (zamaluj).

Możesz również, dla bezpieczeństwa, przekreślić ukośną linią kopie stron dowodu i dopisać np. „wyłącznie do podpisania umowy z SferaNET”.
Zrób to tak, aby wymagane dane były czytelne.

Zobacz poniżej jak możesz to zrobić: