Programy unijne

SferaNET posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów dotowanych z pieniędzy unijnych.
Łączna kwota dotacji to ponad 70 milionów złotych.

Sieć szerokopasmowa w powiecie bielskim i cieszyńskim

Projekt realizowany będzie w ramach Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Celem projektu jest objęcie zasięgiem szerokopasmowego Internetu gospodarstw domowych, placówek edukacyjnych z obszaru powiatu bielskiego i cieszyńskiego. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez wybudowanie nowoczesnej sieci szerokopasmowej w technologii światłowodowej (GPON) przepustowości min. 100 Mb/s, zapewniającej świadczenie usług szerokopasmowych klasy NGA.

Wskaźniki projektu:

25 585 szt. – dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s;
1296 km – długość sieci szerokopasmowej;
119 szt. – dodatkowe jednostki publiczne podłączone do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s;
18 szt. – liczba utworzonych węzłów dostępowych.
Planowany okres realizacji: 01.10.2017 – 30.09.2020
Całkowita wartość projektu: 61 806 493,48 zł
Wkład ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 33.566.553,27 zł

Sieć szerokopasmowa w Godziszce, Rybarzowicach, Szczyrku, Mesznej, Żywcu, Łodygowicach oraz Biernej

W miejscowościach Godziszka, Rybarzowice, Szczyrk, Meszna, Żywiec, Łodygowice oraz Bierna w przeciągu dwóch lat dostęp do szerokopasmowego Internetu będzie miało minimum 635 odbiorców. Realizacja projektu, którego beneficjentem jest spółka SferaNET, rozpoczęła się w lipcu 2013 roku. W jej wyniku w ciągu dwóch lat powstanie blisko 100 kilometrów instalacji kablowej wykonanej w technologii światłowodowej umożliwiającej firmie SferaNET S.A. świadczenie usług szerokopasmowego dostępu do Internetu dla mieszkańców znajdujących się do tej pory na liście tzw. białych plam.

Celem projektu jest zwiększenie zasięgu dostępu do Internetu i podniesienie jakości świadczonych usług dla odbiorców zamieszkujących ww. miejscowości. Projekt „Internet szerokopasmowy na Podbeskidziu” to pierwsze tego typu przedsięwzięcie na Podbeskidziu, mające swoim zasięgiem objąć aż 7 miejscowości. Priorytetem będzie zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu o prędkości co najmniej 40 Mb/s. Obecnie tylko 4 proc. łączy pozwala osiągnąć takie parametry (unijna średnia jest ponad dwukrotnie wyższa). Zadaniem SferaNET jest zatem podniesienie tego wskaźnika zwłaszcza w miejscowościach leżących na południe od miasta Bielsko-Biała. Wartym podkreślenia jest również fakt, iż wdrożenie technologii światłowodowej zapewni wysoką jakość połączeń oraz brak zakłóceń (typowych dla transmisji radiowych).
Realizacja „Internetu szerokopasmowego na Podbeskidziu” w ciągu dwóch lat obejmie:

Zakup 635 stacji/kart klienckich do podłączenia szerokopasmowego Internetu,
Budowę 99 900 m sieci Internetu szerokopasmowego (sieci światłowodowej),
Zdecydowaną poprawę jakości i szybkości połączeń,
Spadek awaryjności systemu.
Projekt ma szczególne znaczenie dla rozwoju i podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw funkcjonujących na terenach wiejskich. Dostęp do sieci umożliwi firmom m. in:

sprawną wymianę informacji,
uruchomienie internetowego kanału sprzedaży,
korzystania z dostępnego on-line oprogramowania,
wyszukiwania nowych kontaktów biznesowych.

Środki na realizację projektu SferaNET S.A. pozyskała z w ramach działania 8.4 „Zapewnienie Dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Wartość projektu wynosi 4 040 813,35 zł. w tym wartość dofinansowania to 1 971 128,46 zł. „Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

Sieć szerokopasmowa w Goleszowie, Ustroniu i Cieszynie

W wyniku podpisanej w dniu 04.06.2014 roku umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-157/13-00 spółka SferaNET została Beneficjentem Projektu „Sieć szerokopasmowa w Goleszowie, Ustroniu i Cieszynie”. W wyniku dofinansowania dostęp do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej uzyska minimum 440 podmiotów z miejscowości znajdujących się obecnie na liście tzw. białych plam. W terminie od 04.06.2014 do 30.09.2015 roku na terenie Cieszyna, Goleszowa i Ustronia powstanie blisko 86 km instalacji kablowej wykonanej w technologii światłowodowej umożliwiającej firmie SferaNET S.A. świadczenie usług szerokopasmowego dostępu do Internetu dla mieszkańców ww. miejscowości.

Za cel nadrzędny realizowanego Projektu postawiono sobie dostarczenie szerokopasmowego Internetu o przepustowości minimum 40 Mbp/s dla 440 użytkowników końcowych (zarówno gospodarstw domowych jak i przedsiębiorstw). Obecny wskaźnik nasycenia usługami w miejscowościach objętych Projektem wynosi około 28,4%. Podjęcie działań związanych z budową sieci szerokopasmowej jest zatem odpowiedzią na coraz większy wzrost zapotrzebowania na wysoką przepustowość łącz i doścignięcie w tym zakresie średnich parametrów odnotowywanych na terenach Unii Europejskiej. Projekt ma szczególne znaczenie dla rozwoju i podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie miejscowości Goleszów, Ustroń oraz Cieszyn.

Środki na realizację Projektu „Sieć szerokopasmowa w Goleszowie, Ustroniu i Cieszynie” SferaNET S.A. pozyskała w ramach działania 8.4. „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 2 394 199,20 zł z czego wartość dofinansowania to 1 436 519,52 zł.

Osoby i podmioty z miejscowości Ustroń, Goleszów, Cieszyn zainteresowane dostępem do Internetu o przepustowości minimum 40 Mb/s w abonamencie nie przekraczającym kwoty 60,00 zł brutto miesięcznie prosimy o kontakt pod numerem telefonu 33 498 44 55 lub na adres e-mail: biuro@sferanet.pl

Podkarpacka sieć szerokopasmowa – powiat dębicki

W miejscowościach Godziszka, Rybarzowice, Szczyrk, Meszna, Żywiec, Łodygowice oraz Bierna w przeciągu dwóch lat dostęp do szerokopasmowego Internetu będzie miało minimum 635 odbiorców. Realizacja projektu, którego beneficjentem jest spółka SferaNET, rozpoczęła się w lipcu 2013 roku. W jej wyniku w ciągu dwóch lat powstanie blisko 100 kilometrów instalacji kablowej wykonanej w technologii światłowodowej umożliwiającej firmie SferaNET S.A. świadczenie usług szerokopasmowego dostępu do Internetu dla mieszkańców znajdujących się do tej pory na liście tzw. białych plam.

Celem projektu jest zwiększenie zasięgu dostępu do Internetu i podniesienie jakości świadczonych usług dla odbiorców zamieszkujących ww. miejscowości. Projekt „Internet szerokopasmowy na Podbeskidziu” to pierwsze tego typu przedsięwzięcie na Podbeskidziu, mające swoim zasięgiem objąć aż 7 miejscowości. Priorytetem będzie zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu o prędkości co najmniej 40 Mb/s. Obecnie tylko 4 proc. łączy pozwala osiągnąć takie parametry (unijna średnia jest ponad dwukrotnie wyższa). Zadaniem SferaNET jest zatem podniesienie tego wskaźnika zwłaszcza w miejscowościach leżących na południe od miasta Bielsko-Biała. Wartym podkreślenia jest również fakt, iż wdrożenie technologii światłowodowej zapewni wysoką jakość połączeń oraz brak zakłóceń (typowych dla transmisji radiowych).
Realizacja „Internetu szerokopasmowego na Podbeskidziu” w ciągu dwóch lat obejmie:

Zakup 635 stacji/kart klienckich do podłączenia szerokopasmowego Internetu,
Budowę 99 900 m sieci Internetu szerokopasmowego (sieci światłowodowej),
Zdecydowaną poprawę jakości i szybkości połączeń,
Spadek awaryjności systemu.
Projekt ma szczególne znaczenie dla rozwoju i podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw funkcjonujących na terenach wiejskich. Dostęp do sieci umożliwi firmom m. in:

sprawną wymianę informacji,
uruchomienie internetowego kanału sprzedaży,
korzystania z dostępnego on-line oprogramowania,
wyszukiwania nowych kontaktów biznesowych.

Środki na realizację projektu SferaNET S.A. pozyskała z w ramach działania 8.4 „Zapewnienie Dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Wartość projektu wynosi 4 040 813,35 zł. w tym wartość dofinansowania to 1 971 128,46 zł. „Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”