You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 roku.

Zarząd spółki SferaNET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej: Spółka) niniejszym informuje o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 r. na godz. 09:00, w Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja Spółka Cywilna w Bielsku-Białej, przy ul. 3 maja 19.

 Wprowadzenie zmian do porządku obrad nastąpiło w wyniku skierowania do Spółki w ustawowym terminie, przez INFINET sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego), żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, w trybie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych. Żądanie było uzasadnione, lecz nie zawierało projektów uchwał.

 Zawnioskowano punkty porządku obrad o treści:

 1.     Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji oraz z wyłączeniem prawa poboru.

2.     Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki.

 Zgodnie z uzasadnieniem akcjonariusza, w związku z zakończeniem realizacji projektu inwestycyjnego pn. "Sieć szerokopasmowa w powiecie bielskim i cieszyńskim", realizowanego w ramach działania 1.1. "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach", I osi priorytetowej "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w ramach którego Spółce przyznano dofinansowanie w kwocie 33.566.553,27 zł, akcjonariusz chciałby w ramach podziękowania dla Zarządu Spółki wyemitować warranty subskrypcyjne, uprawniające do objęcia akcji nowej emisji. Wykonanie praw z warrantów, w zakreślonym terminie, zależałoby od woli osób uprawnionych.

 Zarząd uznał, iż wprowadzi żądane sprawy jako punkty 14 i 15 porządku obrad, w miejsce obecnego punktu „Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia”, który zmienił oznaczenie na punkt 16, umożliwiając tym samym akcjonariuszom podjęcie decyzji w tym zakresie.

 W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z uzupełnionym porządkiem obrad, zmieniony dokument z projektami uchwał oraz zmieniony formularz do głosowania przez pełnomocnika. W związku ze zmianą porządku obrad, zmianie uległa treść uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. Pozostałe dokumenty pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

foto:  Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ


powrót do listy