You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Sieć szerokopasmowa w Goleszowie, Ustroniu i Cieszynie - projekt dofinansowany z ze środków Unii Europejskiej

W wyniku podpisanej w dniu 04.06.2014 roku umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-157/13-00 spółka SferaNET została Beneficjentem Projektu „Sieć szerokopasmowa w Goleszowie, Ustroniu i Cieszynie”. W wyniku dofinansowania dostęp do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej uzyska minimum 440 podmiotów z miejscowości znajdujących się obecnie na liście tzw. białych plam. W terminie od 04.06.2014 do 30.09.2015 roku na terenie Cieszyna, Goleszowa i Ustronia powstanie blisko 86 km instalacji kablowej wykonanej w technologii światłowodowej umożliwiającej firmie SferaNET S.A. świadczenie usług szerokopasmowego dostępu do Internetu dla mieszkańców ww. miejscowości.

  
Za cel nadrzędny realizowanego Projektu postawiono sobie dostarczenie szerokopasmowego Internetu o przepustowości minimum 40 Mbp/s dla 440 użytkowników końcowych (zarówno gospodarstw domowych jak i przedsiębiorstw). Obecny wskaźnik nasycenia usługami w miejscowościach objętych Projektem wynosi około 28,4%. Podjęcie działań związanych z budową sieci szerokopasmowej jest zatem odpowiedzią na coraz większy wzrost zapotrzebowania na wysoką przepustowość łącz i doścignięcie w tym zakresie średnich parametrów odnotowywanych na terenach Unii Europejskiej. Projekt ma szczególne znaczenie dla rozwoju i podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie miejscowości Goleszów, Ustroń oraz Cieszyn.

Środki na realizację Projektu „Sieć szerokopasmowa w Goleszowie, Ustroniu i Cieszynie” SferaNET S.A. pozyskała w ramach działania 8.4. „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 2 394 199,20 zł z czego wartość dofinansowania to 1 436 519,52 zł.

Osoby i podmioty z miejscowości Ustroń, Goleszów, Cieszyn zainteresowane dostępem do Internetu o przepustowości minimum 40 Mb/s w abonamencie nie przekraczającym kwoty 60,00 zł brutto miesięcznie prosimy o kontakt pod numerem telefonu 33 498 44 55 lub na adres  e-mail: biuro@sferanet.pl